Doğubayazıt  Halkın Sesi - Güncel Doğubayazıt Haberleri

DOĞUBAYAZIT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2019/10218 1-İdarenin a) Adresi :Sarıgül Mah. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç Cad. No:1 DOĞUBAYAZIT/AĞRI b) Telefon ve faks numarası 4723126072 - 4723126019 c) Elektronik Posta Adresi dogubayazitlojistik@egm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı 200000,00 Litre Motorin (Diğer), 16000,00 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri Yüklenici firmanın Akaryakıt Tüketim Otomotik Sistemi (ATOS) mevcut olan akaryakıt istasyonu ve ana dağıtıcının yurtiçi genelinde, Ağrı /Doğubayazıt Belediye Sınırları içerisinde istasyonu (İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye katılan isteklilerde Ağrı / Doğubayazıt Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır.) Jeneratörler için alınacak yakıtın İdarece bildirilen adreslere nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır. c) Teslim tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin Yükleniciye yazılı olarak bildireceği tarih ve miktarlar üzerinden sözleşme konusu alım yüklenicinin ATOS mevcut istasyonlarından 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir. Jeneratör için alınacak yakıtın Müdürlüğümüz birimlerine nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu Doğubayazıt/AĞRI b) Tarihi ve saati 04.02.2019 - 13:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1- EPDK'dan alınmış Bayilik Lisansı veya isteklinin bayii olması durumunda Bayilik Belgesini sunacaktır. 2- İstekli firma, bağlı bulunduğu ana dağıtıcıdan Ağrı/Doğubayazıt İlçesi  Belediye sınırları içerisinde  ATOS sistemi ile yakıt verebileceğini belgeleyecek, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu Kurumlarına ve Özel Sektöre Yapılan Akaryakıt ürünleri satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve EKAP adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği Doğubayazıt/AĞRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
11 Ocak 2019 Cuma 14:05

http://www.dogubayazithalkinsesi.com/haber/50896/dogubayazit-ilce-emniyet-mudurlugu-icisleri-bakanligi-emniyet-genel-mudurlugu.html